اطلاعات حساب


شماره کارت  بانک پارسیان  :

     8201  6496  0610  6221       شماره حساب بانک پارسیان  :  

1206-21-24960-6 
 

 شماره حساب  و کارت به نام آقای مسعود فتح اللهی می باشند.