تعرفه خط

 

                                                                                                 تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000
 
مشخصات شماره  ارﺑﺮان  نمایندگان نمایندگان ویژه
ردﯾﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ
 1  1000XXXXXXXXXX  14  141,750  315,000  120,630  262,500 110,250  210,000
 2  1000XXXXXXXXX  13  367,500  735,000  330,750  630,000  294,000  577,500
 3 1000XXXXXXXX  12  735,000  1,470,000  630,000  1,260,000  525,000  1,050,000
 4  1000XXXXXXX  11  1,417,500  2,310,000  1,260,000  1,890,000  1,050,000  1,680,000
5  10001XXXXX  10  1,890,000  4,200,000  1,575,000  2,625,000  1,365,000 2,310,000
6  1000XXXXX  9  2,625,000  5,250,000  2,362,500  4,725,000  2,100,000  4,200,000
 7  1000XXXX  8  3,675,000  7,035,000  3,150,000  6,300,000  2,625,000  5,775,000
8  1000XXX  7  36,750,000  31,500,000  
 9  1000XX  6 63,000,000  57,750,000  

 
 

      

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

ردﯾﻒ مشخصات شماره ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﮐﺎرﺑﺮان نمایندگان نمایندگان ویژه
 1  3000XXXXXXXXXX   14  315,000  262,500  210,000
 2  3000XXXXXXXXX  12  945,000  840,000  735,000
 3  3000XXXXXX  10  1,050,000  945,000  840,000
 4  XXXXX3000  9  استعلام شود  استعلام شود  استعلام شود
 5  XXXX3000  8  استعلام شود  استعلام شود  استعلام شود
 

 

 

                                                                                              تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000

مشخصات شماره  ارﺑﺮان  نمایندگان نمایندگان ویژه
ردﯾﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ
 1  50001XXXXXXXXX  14  115,500  252,000  94,500  210,000  84,000  189,000
 2  50001XXXXXXXX  13  315,000  682,500  262,500  577,500  231,000  504,000
 3  50001XXXXXXX  12  735,000  1,260,000  630,000  1,050,000  546,000  945,000
 4  50001XXXXXX  11  1,417,500  2,310,000  1,260,000  1,890,000  1,050,000  1,680,000
 5  50001XXXXX  10  1,890,000  3,150,000  1,575,000  2,625,000  1,365,000  2,310,000
 6  50001XXXX  9  2,310,000  4,200,000  2,068,500  3,570,000  1,680,000  3,150,000
 7  50001XXX  8  3,150,000  5,250,000  2,625,000  4,410,000  2,310,000  3,885,000
 8  501XXX  7  47,250,000  39,900,000 34,650,000
 9  50001X  6  78,750,000  66,150,000 58,800,000

  
 

       تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000

 

ردﯾﻒ
 

ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم
ﮐﺎرﺑﺮان  نمایندگان
 
  ﻏﯿﺮﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ  
  ﻏﯿﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﻏﯿﺮرﻧﺪ ﻧﯿﻤﻪ رﻧﺪ رﻧﺪ ﻏﯿﺮرﻧﺪ ﻧﯿﻤﻪ رﻧﺪ رﻧﺪ
 1  12  2,100,000  2,625,000  3,150,000  3,675,000  1,890,000  2,415,000  2,940,000  3,465,000
2 10  4,200,000  5,250,000  7,350,000  10,050,000  3,675,000  4,725,000  6,825,000  9,975,000
 3  9  7,350,000  8,400,000  10,050,000  15,750,000  6,825,000  7,875,000  9,450,000  13,650,000
 4  8  12,600,000  14,700,000  16,800,000  26,250,000  11,550,000  13,650,000  15,225,000  24,150,000

 

     

 تعرفه خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻤﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
           
 ﮐﺎرﺑﺮان   نمایندگان  نمایندگان ویژه
 
 ردﯾﻒ  ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ  ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم  ﺑﺎزﻩ ﻗﯿﻤﺖ (رﯾﺎل)  ﺑﺎزﻩ ﻗﯿﻤﺖ (رﯾﺎل)  ﺑﺎزﻩ ﻗﯿﻤﺖ (رﯾﺎل)
 1  21000XX  7  42,000,000  63,000,000  38,850,000  57,750,000  36,750,000  52,500,000
 2  21000XXX  8  26,250,000  42,000,000  23,100,000  38,850,000  21,000,000  36,750,000
 3  21000XXXX  9  6,825,000  7,875,000  3,675,000  7,350,000  3,465,000  6,825,000
 4  21000XXXXX  10  3,150,000  6,825,000  2,520,000  6,300,000  2,310,000  5,775,000
 5  21000XXXXXX  11  2,100,000  3,150,000  1,890,000  2,520,000  1,785,000  2,310,000
 

 
 
21000XXXXXXXعدم
اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 

12
21000XXXXXXX با
اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

945,000

1,155,000

945,000
 8  21000XXXXXXXX  13  1,365,000  1,260,000  1,155,000
 9  21000XXXXXXXXX  14  1,155,000  1,050,000  945,000
 10  21000xxxxxxxxxx  15  1,050,000  945,000  840,000

 

 

     تعرفه خطوط اختصاصی با خط تلفن

 ﮐﺎرﺑﺮان  نمایندگان
 
 ردﯾﻒ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم  ﻏﯿﺮرند  نبمه رند  رند  ﻏﯿﺮرند  نبمه رند  رند
 1  24521XXX  8  1,575,000  3,675,000  5,250,000  1,260,000  3,150,000  4,725,000
 2  24521XX  7  5,250,000  7,350,000  10,050,000  4,725,000  6,300,000  9,450,000
 3  24521X  6  15,750,000  13,650,000