تعرفه پنل

   تعرفه پنل اس ام اس                  

پنل های سازمانی،  تبلیغاتی و تجاری            


 

   مبلغ شارژ از   
                                                                               
                                          مبلغ شارژ تا                                                                   هزینه هر پیامک                        
1 ریال 500,000 ریال 12
500,000 ریال 1,500,000 ریال 11.5
1,500,000 ریال 3,500,000 ریال 11
3,500,000 ریال 6,500,000 ریال 10.7
6,500,000 ریال 20،000،000 ریال 10.4
20,000,000 ریال به بالا 10.0